facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy kandidat

Denna integritetspolicy omfattar personuppgiftsbehandling PEMA-koncernen utför rörande kandidater som är registrerade hos PEMA.

1. Kontaktuppgifter

PEMA Sweden AB (hädanefter ”PEMA” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av PEMA Sweden AB, inklusive våra dotterbolag och underleverantörer å våra vägnar.

Om du har frågor om eller synpunkter på hur PEMA behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: personuppgifter@pemasweden.se

Adress: Box 2004, 600 02 Norrköping

2. Hur samlas mina personuppgifter in?

2.1 Registrering i PEMAs kompetensdatabas.

Du kan enkelt skapa en profil och registrera ditt CV i vår kompetensdatabas när du söker ett uppdrag, antingen via manuell registrering eller genom att använda tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIN.  

2.2 Ansökan via PEMAs hemsida.

Du kan enkelt söka olika tjänster via vår hemsida. Om du endast söker specifika uppdrag på detta sätt kommer vi inte aktivt att leta andra uppdrag åt dig.

2.3 E-post

Vi rekommenderar samtliga kandidater att söka via vår hemsida och inte via e-post. Om du sänder en ansökan till oss via e-post (oavsett om du sänder direkt till specifik anställd på PEMA eller till en generell mail) behöver vi få ett bekräftat samtycke (se pkt 3.1 nedan). Om ditt val inte framgår tydligt i ditt e-postmeddelande kommer vi begära en bekräftelse på detta från dig via e-post. Vi kan inte behandla din ansökan utan en sådan bekräftelse från dig och rekommenderar därför att du besvarar vårt e-postmeddelande. Vi kommer annars att radera din ansökan. Din bekräftelse utgör ditt samtycke till behandling och sparas så länge samtycket är aktuellt.

2.4 Besök på vårt kontor.

Vi tar inte emot ansökningar på vårt kontor. Om du har ett möte med någon av våra konsultchefer på vårt kontor kommer du att hänvisas till att ansöka via vår hemsida.

2.5 Under rekryteringsprocessen.

Under rekryteringsprocessen kan vi komma att inhämta personuppgifter dig och från andra källor (såsom genom referenstagning). Läs mer om detta under pkt 3 nedan.

2.6 Tredje part

Vi samlar in data från tredje part, som Facebook, LinkedIn och via andra offentliga källor. Detta kallas ”Sourcing” och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt via Tjänsten.

2.7 Rekommendation

I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande. I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som Användare inom ramen för denna sekretesspolicy och kommer informeras om behandlingen.

3. Vilka av mina personuppgifter behandlar PEMA och varför?

3.1 Ändamål med behandling och samtycke

Vi behandlar följande personuppgifter i syfte att matcha dig med uppdrag hos olika företag och organisationer (hädanefter tillsammans ”kunder”) som vi tror kan vara intressanta för dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som vi gjort på grundval av samtycket innan det återkallades.

3.2 Ditt CV och personliga brev

Vi behandlar de personuppgifter du inkluderat i ditt CV och ditt personliga brev som du registrerat hos oss.

Du väljer själv vilka uppgifter du inkluderar i ditt CV och ditt personliga brev. Vi behöver dock ditt namn, kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) och dina meriter (utbildning och arbetslivserfarenhet osv) för att kunna matcha dig med potentiella uppdrag och tjänster. Du behöver givetvis även ange tjänst eller typ av tjänst du är intresserad av och i vilken del av landet du söker uppdrag.

Vi behöver inte personnummer, adress, födelsedatum, nationalitet, facktillhörighet eller uppgifter om din hälsa för att kunna matcha dig med uppdrag och tjänster. Vi ber dig därför att inte inkludera sådana personuppgifter i ditt CV eller personliga brev.

3.3 Intervjuer

Om du har en intervju med oss kan vi anteckna uppgifter som du delger oss muntligen under intervjun och som vi tror kan ha relevans när vi matchar dig mot potentiella uppdrag. Intervjuanteckningar sparas på din profil och är tillgängliga för PEMAs rekryteringspersonal och systemadministratörer. Delar av intervjuanteckningarna kan även göras tillgängliga för kund i syfte att skapa en bättre helhetsbild av dig som person.

3.4 Personlighetstest

För att matcha dig med vissa specifika tjänster och uppdrag kan PEMA be dig genomgå ett personlighetstest. Att göra ett personlighetstest är frivilligt, men kan öka dina chanser att få vissa tjänster och uppdrag. Vid varje enskilt personlighetstest behöver du godkänna en separat policy. Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

3.5 Utdrag ur belastningsregister

Merparten våra kunder ställer krav på att kandidater har genomfört en kreditupplysningskontroll och / eller har en bakgrundskontroll. Dessa kontroller kan för vissa tjänster och uppdrag vara ett krav som grundar sig i lag, och kan i andra fall vara en kunds företagspolicy. PEMA gör en anteckning att ovanstående kontroller är gjorda och när, men aldrig anteckna om du förekommer i exempelvis belastningsregistret eller inte. Om du förekommer i belastningsregistret kan vi dock behöva meddela kund att du inte längre är aktuell för uppdraget eller tjänsten.

3.6 Referenser

I samband med en intervju eller rekrytering kommer vi att be om referenser från dina tidigare anställningar som vi kan kontakta. Ändamålet med att kontakta referenser är att skapa en bättre helhetsbild av dig som person. Det är frivilligt för dig att ange referenser. Att ange referenser kan dock öka dina chanser att få ett uppdrag. Utdrag från vad som framkommit i referenstagningen sparas i din profil och kan komma att delges kund.

3.7 Social Media

Som en del av rekryteringsprocessen kan vi komma att titta på dina sociala medier som är avsedda för professionell networking (såsom LinkedIn). Vi gör detta för att få en bättre bild av din kompetens. Vi kommer inte att titta på sociala media som är av privat karaktär.

3.8 Kandidatundersökningar

När du har sökt en av våra tjänster kan du förekomma i våra kandidatundersökningar. Syftet med dessa är för att vi på PEMA kontinuerligt ska hitta förbättringsåtgärder för att höja kvaliteten i våra rekryteringsprocesser.

4. Till vilka lämnar PEMA ut mina personuppgifter?

4.1 Kunder

PEMA kan dela en sammanställning eller utdrag från ditt CV, ditt personliga brev och uppgifter du lämnat under intervju med oss, till kunder. Delningen sker genom att kunden får en länk genom vilken kunden under en begränsad period får åtkomst till och kan läsa ditt CV och annan information om dig (se pkt 3 ovan). Vid delningen ombeds kunden att behandla dina personuppgifter konfidentiellt. Om en kund visar intresse för din profil, kan vi komma att sända ditt CV och ditt personliga brev i sin helhet till kunden.

4.2 PEMA-koncernen

Andra bolag inom PEMA-koncernen har tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna matcha dig med potentiella uppdrag och tjänster. Sådan överföring eller tillgång kräver inte ditt samtycke, då den baserar sig på PEMAs berättigade intresse av att kunna överföra sådan information inom koncernen för att kunna bedriva vår verksamhet.

4.3 Underleverantörer

Dina personuppgifter behandlas av våra underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Sådan behandling baserar sig på PEMAs berättigade intresse av att kunna bedriva sin verksamhet. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av våra leverantörer av följande tjänster:

  • Kompetensdatabas
  • Personlighetstest
  • E-postsystem
  • Myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende alternativt om det krävs

4.4 Dina personuppgifter stannar inom EU

PEMA behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EEA. Vi använder endast underleverantörer inom EU.

5. Hur länge sparar PEMA mina personuppgifter?

5.1 Om du inte haft eller sökt något uppdrag och inte heller varit involverad i en rekryteringsprocess de senaste 24 månaderna raderas dina personuppgifter (inklusive din profil i PEMAs kompetensdatabas). Innan du raderas kommer vi att sända dig en förfrågan via e-post och ge dig möjlighet att begära att dina personuppgifter inte raderas.

5.2 Vi förbehåller oss rätten att radera dina personuppgifter om exempelvis ditt CV eller andra personuppgifter du har i din profil i vår databas enligt vår uppfattning inte längre är uppdaterade och relevanta.

5.3 Du har rätt enligt lag att när som helst (se dock pkt 5.4) begära rättning och/eller radering av dina personuppgifter. Du kan själv radera dina personuppgifter genom att radera din profil i kompetensdatabasen.

5.4 Om du har ansökt om ett uppdrag som du sedan inte fått, kan vi komma att spara dina personuppgifter i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess. Vi kan göra detta utan ditt samtycke då vi har ett berättigat intresse av att spara denna information för att kunna skydda sig mot eventuella rättsliga anspråk från dig avseende diskriminering.

6. Cookies

6.1 När Användare använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Användarens användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår Cookie Policy.

Användare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Användarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

7. Dina rättigheter

7.1 Om du anser att PEMA behandlar dina personuppgifter i strid med lag har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

7.2 Du har rätt enligt lag att begära registerutdrag, dataportabilitet, begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor